Tha Tum District
泰国
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Tha Tum District, 泰国

最热的月份(平均最高温度)是 四月 (36.6°摄氏度).
平均温度最低的月份是 十二月 (29.9°摄氏度).

平均温度最高的月份是 八月 (26.6°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 一月 (17.6°摄氏度).

相对湿度最高的月份是 九月 (84%).
相对湿度最低的月份是 三月 (63%).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 九月 (263毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 十二月 (1毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文
.
...